முதல் திருமண நாளை கொண்டாட தயாரான கணவன்! மனைவியை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தவருக்கு வந்த அ தி ர் ச்சி செ ய்தி

Uncategorized

இந்தியாவில் முதலாம் ஆண்டு திருமண நாளை கணவருடன் சேர்ந்து கொண்டாட சென்ற இளம்பெண் சாலை வி ப த் தில் உ யி ரி ழந்த ச ம் ப வம் சோ க த்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.கேரளாவை சே ர் ந்தவர் சுதீஷ். இ வ ருக்கும் அஞ்சு தேவ் (26) என்ற பெண்ணுக்கும் ஓராண்டுக்கு முன்னர் திருமணம் நடைபெற்றது.

இந்த நிலையில் இரு தினங்களுக்கு முன்னர் இருவருக்கும் முதலாம் ஆண்டு திருமண நாள் வந்தது. அஞ்சு சில மாதங்களாக தனது பெற்றோர் வீட்டில் வசித்து வந்த நிலையில் திருமண நாளை கொண்டாட கணவர் வீட்டுக்கு செல்ல முடிவு செய்தார்.

அதன்படி திருமண நாள் கொண்டாட்ட ஏற்பாடுகள் அனைத்தையும் சுதீஷ் செய்திருந்தார். இந்த நிலையில் அஞ்சு தனது பெற்றோர் மற்றும் சகோதரருடன் காரில் கணவர் வீட்டுக்கு சென்று கொண்டிருந்தார்.

அப்போது நெடுஞ்சாலையில் கார் சென்று கொண்டிருந்த போது வே கமாக வந்த லொறி மீது மோ தி யது.இதில் அஞ்சு இ ர த்த வெ ள் ளத்தில் ச ம் பவ இ ட த்திலேயே உ யி ரி ழந்த நிலையில் மற்ற மூவரும் கா ய ங்களுடன் ம ரு த் து வமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர்.

நேரம் போய் கொண்டே இருந்த நிலையில் மனைவி ஏன் இன்னும் வ ர வில்லை என்ற யோசனையில் சுதீஷ் இருந்த போது அவருக்கு பொ லி சா ர் போ ன் செ ய்தனர். போனில் அஞ்சு உ யி ரி ழ ந்த செ ய் தியை சொன்ன போது சுதீஷ் அ தி ர் ச்சியில் உறைந்தார்.

இதையடுத்து அஞ்சுவின் ச ட ல த் தை பி ரே த ப ரி சோ த னைக்காக அ னுப்பிய பொ லிசார் வி ப த்து தொ டர்பாக வி சா ரணை ந டத்தி வருகின்றனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *